Posted in Uncategorized

մոլորակներ խնդիր

Մերկուրի մոլորակի վրա մեկ տարին տևում է 88 օր : Այսօր Սարգիսը նշել է իր չորս ամյակը: Կարող եք հաշվել, թե 4 տարեկան Սարգիսը քանի՞ օր ապրած կլիներ, եթե ծնված լիներ Մերկուրի մոլորակում:

 

Լուծում

88+88+88+88=352

 

Պատասխան՝ Սարգիսը Մերկուրիի վրա ապրել է 352 օր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s