Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Տիեզերական խնդիր

Երկիր մոլորակի վրա 1 տարին տևում է 365 օր:

Վեներայի վրա 1 տարին տևում է 243 օր:

1.Քանի՞ օր է ապրել 3 տարեկան, փոքրիկ Իրինան Երկիր մոլորակի վրա:

2.Քանի՞ օր է ապրել 3 տարեկան, փոքրիկ Իրինան Վեներայի վրա:

 

Լուծում

1.365+365+365=1095 օր Երկրի վրա

 

 

2.243+243+243=729 օր Վեներայի վրա

Պատասխան՝

Իրինան Երկրի վրա ապրել է 1095 օր.

Վեներայի վրա ՝ 729 օր.

 

 

 

Image result for Երկիր մոլորակ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s