Posted in Uncategorized

ՊԱՌԱՎՆ ՈՒ ԽՈՒԼ ԱՅԾԵՐԸ

Մի պառավ երեք խուլ այծ ուներ։ Մի օր պառավը կորավ: Այծերը գնացին անտառ տիրոջը փնտրելու։ Գնացին-գնացին և հանդիպեցին մի խուլ պապիկի։այծ

Խուլ պապիկը կարծելով, թե այծերը մոլորվել են և սոված են, նրանց տարավ իր տուն։

Այծերին կերակրեց, սակայն այծերը շարունակում էին լաց լինել։  Պառավը լսեց նրանց լացի ձայնը և եկավ նրանց մոտ։ Բոլորը ուրախացան ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s