Posted in Uncategorized

Ընկերոջս խնդիրը

Խնդիր

 

Արամը ունի 5 տուփ: 1 տուփի մեջ կա 180 տետր, իսկ Անին ունի 3 տուփ:

Անիի մեկ տուփի մեջ կա 259 գիրք: Քանի՞ տետր և գիրք կա միասին տուփերի մեջ:

 

Լուծում

 

1) 5×180=900

2)3×259=777

3)777+900=1677

 

Պատ.՝1677

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s