Posted in Uncategorized

Հանելուկներ նոր տարվա մասին

Այն ին՞չն է ի՞նչը, ծառ է գեղեցիկ խաղալիքներ ունի:

Այն ի՞նչն է ի՞նչը կլոր է սպիտակ ու շատ փափուկ է:

Այն ի՞նչն է ի՞նչը ձմռանը գալիս է մեզ նվերներ է բերում:

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s