Posted in Uncategorized

Կախարդական ձնեմարդուկը

Կախարդական ձնեմարդԿար-չկար մի կախարդական ձնեմարդուկ, անունը` Եվրո: Կախարդական օր էր, երեխաները դուրս եկան բակ և պատրաստեցին մի գեղեցիկ ձնեմարդ:

Գիշեր եկավ և երեխաները գնացին քնելու, իսկ ձնեմարդուկը կենդանացավ: Նա գնաց երեխաների տուն և թաքնվեց տոնածառի հետևում:

Նա այնտեղ քնեց: Արևը դուրս եկավ, նա իջավ բակ երեխաները նույնպես: Նրանք գնացին խաղալու , եկավ գիշերը,  երեխաները գնացին քնելու:

Ձնեմարդուկը վախենում էր, կարող է մի գայլ գա նրան ուտի և իսկապես,  գայլերի մի մեծ խումբ եկավ: Ձնեմարդուկը գոչեց .

-Օգնեցե՜ք, օգնեցե՜ք:

Երեխաները լսեցին ձայները և դուրս եկան ձնեմարդուկին փրկելու: Ձնեմարդը պարան գցեց և երեխաները նրան օգնեցին:

Վերևից ընկավ երեք խնձոր՝ առաջինը լսողին,  երկրորդը պատմողի, իսկ երրորդը՝ Եվրոի գլխին:

Հեղինակ՝ \Արման Աբրահամյան\

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s