Posted in Uncategorized

Համբարձման Առավոտ

 

Համբարձման Առավոտ

Համբարձումն եկավ, ծաղկունքը ալվան

Զուգել են հանդեր նախշուն գորգերով:

Փունջ-փունջ աղջիկներ սարերը ելան

Վիճակ հանելու աշխույժ երգերով:

-Համբարձում յա´յլա,

Յայլա´ ջան, յա´յլա,

Սև սարեր, յա´յլա,

Յայլա´ ջան, յա´յլա:

Երգ ու բույր խառնած,

Թև-թևի բռնած

Զուգում են լեռներ,

Ծաղիկ են քաղում,

Ծաղկի հետ խաղում,

Ինչպես թիթեռներ:

-Համբարձում յա´յլա,

Յայլա´ ջան, յա´յլա,

Լավ օրեր, յա´յլա,

Յայլա´ ջան, յա´յլա

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s