Posted in Հորինուկներ, Ես կարողանում եմ

Որսորդն ու առյուծը

Աշխարհի ամենախիտ անտառում ապրում էր Առյուծը:

Մի անգամ Առյուծը պառկեց և քնեց: Եվ առավոտյան արթնացավ բանտում, նա հարցրեց որսորդին:

-Ինչո՞ւ եք ինձ բանտ գցել:

-Վաա՜յ, կներեք Առյուծ եղբայր, մենք Ձեզ բաց կթողնենք:

Եվ Առյուծին բաց թողեցին:

Որսորդն ու առյուծը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s