Posted in Անծանոթ բառեր

Անծանոթ բառեր

Փառամոլ-Փառքի հասնելու մոլի ձգտում ունեցող, մոլի փառասեր:

Կրակնօրյա-Կիրակի օրվան վերաբերող, կիրակի օրը կատարվող:                       

Նախասրահ- Դահլիճի առջև գտնվող սրահ: 

 

 որդի, աղքատ, ճանապարհ, սարսափելի, քնքուշ։

տղա, փող չունեցող, ուղի, վախենալու, գեղեցիկ։

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s