Posted in Մաթեմատիկա

Տնային աշխատանք

Սիրելի սովորող, այսօրվա քո աշխատանքը սա է։

1. 25 թվին ձախից կցագրել են 4 թվանշանը: Ինչքանո՞վ մեծացավ  թիվը:

425-25=400-ով
2. 256-ին աջից կցագրել են 2 թվանշանը: Ինչքանո՞վ մեծացավ թիվը:

2562-256=2306
3. Տրված 16 թվին աջից կցագրել 4, ձախից՝ 5։ Ինչքանո՞վ մեծացավ   թիվը:

5164-16=5148
4. Տրված 125 թվին աջից կցագրել 6, ձախից՝ 3, ստացված թիվը  եռապատկել։ Բնութագրել ստացված թիվը։

31256×3=93768

կրկնվող թվեր չկան, կենտ թիվ է:

 

5. 20 թվին աջից կցագրել 2, ձախից 8, ստացված թվից հանել տրված  թիվը։ Բնութագրել ստացված թիվը։

8202-20=8182

կրկնվող թվեր ունի, քառանիշ թիվ է:
6. Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից   կցագրենք 3 թվանշանը։

353-53=300
7. Որքանո՞վ կմեծանա եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից  կցագրենք 4 թվանշանը։

4153-153=4000
8. Որքա՞ն կմեծանա քառանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից  կցագրենք 8 թվանշանը։

81153-1153=80000
9. Որքա՞ն կմեծանա հնգանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախիցկցագրենք 7 թվանշանը։

711153-11153=70000
10.Հաշվիր ամենամեծ եռանիշ և ամենամեծ երկնիշ թվերի  տարբերությունը:

999-99=900
11.Հաշվիր ամենամեծ եռանիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի   տարբերությունը:

999-10=989
12.Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի գումարը:

99+999=1098
13.Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերի   գումարը:

99+100=199
14.Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի   տարբերությունը:

9999-10=9989
15.Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերի   տարբերությունը:

9999-100=9899
16.Հաշվիր ամենափոքր հնգանիշ և ամենամեծ քառանիշ թվերի  տարբերությունը:

10000-9999=1

17.Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի գումարը:

99+999=1098

18.Հաշվիր ամենափոքր երկնիշ և ամենամեծ միանիշ թվերի
գումարը:

10+9=19

 

Իմ հորինած վարժությունները

1.Հաշվիր ամենամեծ եռանիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերի   տարբերությունը:

999-100=899

2.Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերի   գումարը:

9999+100=10099

3.Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի գումարը:

9999+999=10998

4.Հաշվիր ամենափոքր եռանիշ և ամենամեծ միանիշ թվերի
գումարը:

100+9=109

5.Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերի   տարբերությունը:

9999-100=9899

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s