Posted in Uncategorized

Տարիքի վերաբերյալ խնդիրներ

1. Արամը 5 տարեկան է, իսկ հայրիկը նրանից մեծ է 25 տարով: 7 տարի հետո հայրիկը Արամից քանի՞ տարով մեծ կլինի:

1) Արամ-5տ

հայրիկ-(25+5)=30տ

5+7=12տ (Արամ)

30+7=37 (հայրիկ)

37-12=25

Պատ.՝ 25 տարով հայրիկը մեծ կլինի Արամից
2. Աշոտի մայրիկը 30 տարեկան է, իսկ Աշոտը նրանից փոքր է 20  տարով։ 6 տարի հետո մայրիկը Աշոտից քանի՞ տարով մեծ կլինի:

մայրիկ-30տ

Աշոտ-(30-20)=10

30+6=36 (մայրիկ)

10+6=16 (Աշոտ)

36-16=20

Պատ.՝ 20 տարով է մայրիկը մեծ է Աշոտից
3. Անին 5 տարեկան է, իսկ հայրիկը նրանից մեծ է 7 անգամ: 5 տարի հետո հայրիկը Անիից քանի՞ անգամ մեծ կլինի:

Անին-5 տ

հայրիկ-5×7=35տ

5+5=10 (Անի)

35+5=40 (հայրիկ)

40:10=4 անի
4. Կարինեի պապիկը 60 տարեկան է։ Կարինեն իր պապիկից փոքր է 6 անգամ։ 7 տարի հետո Կարինեն քանի՞ տարով փոքր կլինի իր  պապիկից։

Պապիկ-60տ

Կարինե-60:6=10տ

60+7=67 (պապիկ)

10+7=17 (կարինե)

67-17=50

Պատ.՝50 տարով փոքր կլինի
5. Թագուհին 36 տարեկան է։ Նա արքայազնից մեծ է 3   անգամ, իսկ արքայադուստրը եղբորից փոքր է 4 անգամ։ Քանի՞  տարեկան է արքայադուստրը։

թագուհի-36 տ

արքայազն-(36:3)=12

արքայադուստր-12:4=3տ

Պատ.՝ 3տ
6. Արմենը 10 տարեկան է։ Մայրիկը նրանից մեծ է 3 անգամ։ 5 տարի   հետո մայրիկը քանի՞ տարով մեծ կլինի Արմենից։

 

Արմեն-10տ

մայրիկ-(10×3)=30տ

10+5=15 (Արմեն)

30+5=35 (մայրիկ)

35-15=20

Պատ.՝ մայրիկը 20 տարով մեծ է Արմենից

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s