Posted in Մաթեմատիկա

Իմ տարիքի վերաբերյալ խնդիր

Իմ հայրիկը 32 տարեկան է, իսկ ես նրանից փոքր եմ 23 տարով:

Քանի՞ տարով է հայրիկը մեծ կլինի ինձանից 7 տարի հետո:

Հայրիկ-32տ

Ես-(32-23)=9

32+7=39 (հայրիկ)

9+7=16 (Ես)

 

Պատ.՝ Հայրիկս ինձնից մեծ է 23 տարով

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s