Posted in Մաթեմատիկա

Իմ ընտանիքը նախագծի ամփոփում

  Ես 9 տարեկան եմ, իսկ  հայրիկս 5 անգամ մեծ է ինձանից :7 տարի հետո հայրիկը  քանի՞ տարով մեծ կլինի  ինձանից:

            Լուծում

            1) 9×5=45

            2) 9+7=16

            3)45+7=52                                                                                                                                           4)52-16=36

Պատ.՝ հայրիկս ինձնից մեծ է 36 տարով

Էմմա, Դավիթ Մուրադյան, Միքայել Հովանիսյան, Հասմիկ,

Ես 9  տաեկան  եմ,   Իսկ հայրիկս ինձնից 28 տարով մեծ է։  8 տարի հետո քանի՞ տարով ես  փոքր կլինեմ հայրիկիցս։

լուծում

9+28=37  հայրիկ

9+8=17

37+8=45

17-45=25

Ես  9 տարեկան  եմ, իսկ  մայրիկս  22տարով մեծ է ինձանից։7  ատրի հետո քանի՞ տարով ես փոքր կլինեմ  մայրիկիցս։

լուծում

9+22=31

9+7=16

31+7=38

16-38=22

Սամվել

1. Ես 9 տարեկան եմ, հայրիկս ինձանից մեծ է 26 տարով:5 տարի հետո հայրիկս ինձանից քանի՞ տարով մեծ կլինի:

Լուծում

1)26+9=35(Հայրիկ)

2)9+5=14(Ես)

3)35+5=40(Հայրիկ)

4)40-14=26

Պատ․՝Հայրիկը մեծ է 26 տարով

2.Ես 9 տարեկան եմ, մայրիկս մեծ է 25 տարով:  8 տարի հետո մայրիկս ինձանից քանի՞ տարով մեծ կլինի:

Լուծում

1)25+9=34(Մայրիկ)

2)9+8=17(Ես)

3)34+8=42(Մայրիկ)

4)42-17=25

Պատ․՝ մայրիկը Սամվելից մեծ է 25 տարով

Սեյրան

Իմ հայրիկը 38 տարեկան է, իսկ ես նրանից փոքր եմ 29-ը տարով։ Քանի՞ տարեկան կլինի իմ հայրիկը 7 տարուց:

 

Լուծում

 

Արեգ, Սեյրան Սոնա, Մայրիկ, Հայրիկ, Տատիկ, Պապիկ:

 

Արեգ-7տ

Սեյրան-9տ

Սոնա-11տ

Մայրիկ-34տ

Հայրիկ-38տ

Տատիկ-62տ

Պապիկ-64տ

7, 9, 11, 34, 38, 62, 64 `դասավորել ենք տարիքները աճման կարգով

 

64, 62, 38, 34, 11, 9, 7

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s