Posted in Մայրենի

Ձայնավոր և բաղաձայնհնչյուններ

 

Լեզվի հնչյունները  լինում են երկու տեսակ՝ ձայնավոր և բաղաձայն:Ձայնավոր են այն հնչյունները, որոնց արտասանության ժամանակ բերանի խոռոչում արգելքներ չեն ստեղծվում: Բաղաձայն են այն հնչյունները, որոնց արտասանության ժամանակ բերանի խոռոչում արգելքներ են տեղծվում:

Հայերենն ունի 6 ձայնավոր՝ ա, է (ե), ը, ի, օ (ո), ու, որոնք գրվում են 8 տառով:

Հայերենն ունի 30 բաղաձայն՝ բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ, ք, ֆ:

 

 

Գործնական աշխատանք՝

  1. է, ս, ի, տ, լ, ու, մ, օ, կ, ը, ա հնչյուններից որո՞նք են ձայնավորները,  որոնք՝ բաղաձայնները:

 

Ձայնավոր                       Բաղաձայն

Է, ի, օ,ը, ա, ու              ս, տ, լ, մ, կ․

 

2.Նախադասությունները  լրացրո՛ւ:

Հայերենի ձայնավոր հնչյուններն են`ա, է ե, ը, ի, օ, ու, ո։

Հայերենի բաղաձայն հնչյուննեն են՝ բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ, ք, ֆ:

 

 

3.Շարունակի՛ր  շարքը,  գրի՛ր ձայնավորով վերջացող երեքական բառ:

Օրինակ՝ գարի, կատու։

Բարի, տարի, եղևնի։

4.Ձայնավորով  սկսվող ու վերջացող հինգ բառգրի՛ր:

Ավտոմեքենա, արքա, երկու, երգչուհի, տասը, եղևնի։

 

5.Միևնույն բաղաձայնով վերջացող հինգ բառ գրի՛ր:

 

Լուսացույց, տասնվեց, ժամացույց, հաց, թաց։

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s