Posted in Հայրենագիտություն

Ղարաբաղի բարբառով հումոր

Ստեփանակերտ մին մարդ քեցալ ա սաձիկան խոխան պերալ։ Կնեգը ասոում ա,- էս հյուր է՞ս պերալ, ստա մեր խոխան չի։ Ասում ա․

-Հի՞նչ տարբերություն կա, մինա  էգուց նորից տնանընք սաձիկ, լի՞։

 

Բառեր

խե, ոթ, ոխտը, կնեգ, քեցալ, սաձիկ, պերալ, ստա, խոխա, հինչ, էգուց, տնանիք, լի, պադառկեք, նովի գոդ, բո-բո:

 

Սա ղարաբաղի բարբառն է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s