Posted in Անհատական ուսումնական պլան

Անհատական ուսումնական պլան

Անուն Ազգանուն-Արման Աբրահամյան
Ընտրությամբ գործունեության խումբ-Ֆուտբոլ

Դասարան- 4․1 դասարան

Երկարօրյայից օգտվում  եմ/չեմ օգտվում-չեմ օգտվում

Երթուղային ծառայություն օգտվում եմ/չեմ օգտվում, երթուղու համարը-օգտվում եմ միակողմանի 28 համարի երթուղուց

Հեծանիվ վարել գիտեմ/չգիտեմ-գիտեմ

Լողալ գիտեմ/չգիտեմ-գիտեմ

Լրացուցիչ կրթության խմբակ դպրոցում-չեմ հաճախում

Լրացուցիչ կրթության խմբակ դպրոցից դուրս-Անգլերեն, նկարչություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s