Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

1. Հաշվի՛ր 18  սմ և 12   սմ կողմերով ուղղանկյան պարագիծն ու  մակերեսը:

Безымянный.png

 

P=18×2+12×2=60սմ

S=12×18=216սմ2
2. Ուղղանկյան լայնությունը 24  սմ է, իսկ երկարությունը 2 սմ-ով մեծ է   լայնությունից։ Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։

Безымянный.png

 

24+2=26

P=24×2+26×2=100

S=26×24=624սմ2

 

3.Գտի՛ր քառակուսու մակերեսը և պարագիծը՝ իմանալով, որ նրա  կողմի երկարությունը 7 դմ է։

Մաթ

P=7×4=28դմ

S=7×7=49դմ2

 

4. Քառակուսու պարագիծը 24  սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու  մակերեսը։

Մաթ

P=24:4=6սմ

S=6×6=36սմ2
5. Քառակուսու 3 կողմերի գումարը 18  սմ է։ Որքա՞ն է այդ   քառակուսու մակերեսը։

Մաթ

18:3=6սմ

S=6×6=36սմ2

 

6. Հաշվի՛ր 14 դմ, 16դմ և 17դմ կողմերով եռանկյան պարագիծը։

Մաթ

P=14+16+17=47դմ

 

7. Հաշվի՛ր 15սմ, 14սմ, 16սմ և 17սմ կողմերով քառանկյան   պարագիծը։

 

Безымянный.png

P=15+14+16+17=62սմ

 

8. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և   երկարության գումարը 46 մմ  է։

Մաթ

P=46×2=92մմ

9. Քառակուսու մակերեսը 25  քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու  կողմը։

Մաթ

5×5=25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s