Posted in Մաթեմատիկա

Խնդիրներ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի դպրոցներում սովորողների քանակի վերաբերյալ

Խնդիր 1

Արևմտյան դպրոցում կա 310 սովորող, իսկ Արևելյան դպրոցում 81-ով ավելի։ Քանի՞ սովորող կա 2 դպրոցներում միասին։

Լուծում

1. 310+81=391

2. 391+310=701

Պատ․՝ միասին 701 սովորող

 

Խնդիր 2

 

Հյուսիսային դպրոցում կա 287 սովորող, Հարավային դպրոցում 40-ով պակաս, իսկ Միջին դպրոցում 277-ով ավելի Հարավային դպրոցից։ Քանի՞ սովորող կա 3 դպրոցներում միասին։

Լուծում

1) 287-40=247 (Հարավային դպրոց)

2) 247+277=524 (Միջին դպրոց)

3) 287+247+524=1058

Պատ․՝ 3 դպրոցում միասին կա 1058 սովորող

 

Խնդիր 3

 

Միջին և Ավագ դպրոցներում միասին կա 1004 սովորող։ Միջին դպրոցում 44-ով ավելի է, քան ավագ դպրոցում։ Քանի՞ սովորող կա յուրաքանչյուր դպրոցում։

Լուծում

1) 1004-44=960

2) 960:2=480 (Ավագ դպրոց)

3)  480+44=524 (Միջին դպրոց)

Պատ․՝ Ավագ դպրոցում կա 480 սովորող, իսկ Միջին դպրոցում՝ 524 սովորող։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s