Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 26․11․2019թ․

100·(492:4+2880:20)=26700

1)492:4=123

2)2880:20=144

3)123+144=267

4)100.267=26700

 

2015-(1680+320):10=1815

1)1680+320=2000

2) 2000:10=200

3)2015-200=1815

 

8115-(2490-190):20=8000

1)2490+190=2300

2)2300:20=115

3)8115-115=8000

 

(1000-80•5):60+390=

1)80×5=400

2)1000-400=600

3)600:60=10

4)10+390=380

 

16‧(5670:3-890)= 16000

1)5670:3=1890
2)1890-890=1000

3)16.1000=16000

 

(2000 + 60‧5) : 100 + 27=50

1)60.5=300

2)2000+200=2200

3)2200:100=22

4)22+27=50

 

50·(3600:12-360:20)= 14100

1)360:20=18

2)3600:12=300

3)300-18 282

4)50×282=14100

 

  • Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 45 սմ է։

 

45×2=90 սմ

 

  • Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 180 դմ է։ Որքա՞ն է այդ եռանկյան կողմի երկարությունը։

 

180:3=60 դմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s