Posted in Մայրենի

Իմ սրտի բնակիչները

Իմ սրտում տեղավորել եմ ծնողներիս, տատիկներիս, պապիկներիս, քույրիկներիս, եղբայրներիս, դասընկերներիս, ուսուցիչներիս, բոլոր հարազատներիս։ Իմ սրտում դեռ շա՜տ ազատ տեղ կա, որը պետք է հատկացնեմ այն բոլոր բարի սիրտ ունեցող մարդկանց, ովքեր պատրաստ են օգնել խեղճին։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s