Posted in Մայրենի

Նոր տարվա գիշեր

Թե աշխարհում փակ դռներ կան,

թող որ բացվեն այս գիշեր,

Ու Նոր տարին նոր խնդությամբ

թող ներս մտնի այս գիշեր,

Թե կան դատարկ, համր տներ`

մանկան ճիչով թող լցվեն,

Ով փնտրում է սրտանց մեկին`

հանկարծ գտնի այս գիշեր:

Թե կան լացող, տխուր աչքեր,

թող ծիծաղեն այս գիշեր,

Կանչող ձեռքերն իրար հասնեն,

հրաշք ապրեն այս գիշեր:

Թե կան սրտեր` չար նախանձով,

դառնան բարի ու ներող,

Եվ ուրիշի ուրախ կյանքով

խանդավառվեն այս գիշեր:

Գրի՛ր քեզ անծանոթ բառերը:

Խանդություն-ուրախություն

Համր-լուռումունջ

Գոյական                    Ածական                    Բայ

Դռներ                           Ուրախ                        Խանդավառվեն

Աշխարհ                     Լացող                         Գտնի

Սրտեր                        Բարի                           մտնել

Աչքեր                          Ներող                         Բացվեն

Կյանք                            Համր                                    Կանչող

Գիշեր                          Տխուր                          Հասնել

Տարի                           Նախանձով

Ճիչ                              Փակ

Տներ                            Տխուր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s