Posted in Մայրենի

Ա-ով սկսվող բառեր

Ախտ, աղջիկ, տղա, ամպ, ամպամած, անդադար, անդորր, անցորդ, աշխարհ, աջ, առանձին, առաջնորդ, առողջ, առույգ, ավագ, ավտոբուս, ավտոմեքենա, արագ, արդուկ, արգելել, արձակուրդ, արձան, արտասուք, արջ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s