Posted in Մաթեմատիկա

Թվերի քննարկում որոշումը կախված նիշերի քանակից

 1. Հաշվիր բոլոր  միանիշ թվերի քանակը։ 1..9 9
 2. Հաշվիր բոլոր երկնիշ թվերի քանակը։ 1…90 90
 3. Երկնիշ թվերի քանակը միանիշ թվերի քանակից քանիսո՞վ  է ավելի։ 90-9=81
 4. Հաշվիր բոլոր եռանիշ թվերի քանակը։ 900
 5. Հաշվիր բոլոր քառանիշ թվերի քանակը։ 9000
 6. Հաշվիր բոլոր հնգանիշ թվերի քանակը։90000
 7. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  երկնիշ  թվերը   գրելու  համար: 90×2=180
 8. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  եռանիշ  թվերը   գրելու  համար։  900×3=2700
 9. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր քառանիշ թվերը   գրելու  համար։ 9000×4=36000
 10. 20 թվից փոքր քանի՞ երկնիշ թիվ կա։ 10
 11. 93-ից մեծ քանի՞ երկնիշ թիվ կա։ 6
 12. Որքա՞ն է այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնց տասնավորը 2 է։ 2, 0, 21…29    10
 13. Որքա՞ն է այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնց միավորը 2 է։ 12, 22, … 92 9
 14. Որքա՞ն է այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնց գրության մեջ կա 2 թվանշանը։ 9
 15. Երկնիշ թվերից քանիսի՞ միավորն է 7։ 9
 16. Երկնիշ թվերից քանիսի՞ տասնավորը 6 է։ 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s