Posted in Անգլերեն
 1. Write the Past Tense
Present Past
get got
lose lost
write wrote
find found
go went
meet met
come came
buy bought
eat ate
take took
do did

 

 1. Read the text and answer the questions.

 

Last week Betty made a cake for Lily’s birthday. It was a strawberry cake. Betty was happy to make the cake.

Lily got many presents from her friends. They danced and had a good time. They ate the cake. It was tasty. Lily loved her cake. She said it was the best gift for her birthday.

Made, was, got, danced, had, ate, loved, said,

Last week Betty made a cake for Lily’s birthday.

Last week Betty didn`t make cake for Lily’ birthday.

Did Betty make cake for Lily’ birthday last week?

 

It was a strawberry cake.

It wasn`t a strawberry cake.

It was a strawberry cake?

 

They ate the cake.

They didn`t eat cake.

Did they eat cake?

 

 1. Who made the cake?

Betty made a cake.

 1. What kind of cake it was?

It was a strawberry cake.

 1. Was the cake tasty?

 

It was tasty.

 1. What did they do?

They danced and had a good time.

 

 1. What did Lily like best of all?

Lily loved her cake.

 

 • Translate into English
 1. Երեկ ես քննությունս հանձնեցի և հանդիպեցի ընկերոջս:

Yesterday I took a test and met my friend.

 1. Նրանք պարտվեցին, բայց ստացան նվերներ:

They lost the game, but got presents.

 1. Ես երեկ տաք շակոլադ խմեցի և գնացի դպրոց:

Yesterday I drank hot chocolate and went to school.

 1. Երեկոյան մենք հեռուստացույց դիտեցինք:

We watched TV in the evening.

Հետևյալ արտահայտությունների անցյալ ժամանակաձևերը կօգնեն ձեզ թարգմանել նախադասությունները

lose the game, take a test, drink hot chocolate, meet my friend, go to school, watch TV, get presents.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s