Posted in Անգլերեն

Future Tense (Ապառնի ժամանակ)

Անգլերենում ապառնի ժամանակը օգտագործելու համար կարող է օգտագործվել –WILL,

  • I will work-Ես կաշխատեմ
  • You will work-Դուկաշխատես
  • He will work-Նակաշխատի
  • She will work-Նակաշխատի

 

ինչպես նաև –BE GOING TO, որը արտահայտում է ապառնիի իմաստ՝ ներկայի հետ որոշակի կապ ունենալով: Հայերենում թարգմանվում է՝ պատրաստվում է ինչ-որ բան անել:

BE GOING TO-ն օգտագործվում է՝

  • Երբ ունենք կանխատեսում

Look at the clouds. It is going to rain.

 

  • Մտադրություն, նախօրոք պլանավորած գործողություն՝

She is going to go to the beach.

 

What’s she going to do?

  1. She’s going to go shopping.
  2. She’s going to plant flowers.

What are they going to do?

3. They’re going to play ice hockey.

4. They’re going to see a play.

5. They’re going to go horseback riding.

6. He’s going to play softball.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s