Posted in Իմ նախագծերը

Ծրագրավորում (համակարգչային վիրուս ենք ստեղծում) նախագիծ

Ես նկարել եմ վիդեոդաս, որտեղ սովորեցնում եմ dos ծրագրավորման լեզվով ստեղծել վիրուս: Տեսանյութում ես քայլերով ներկայացնում եմ վիրուս ստեղծելու ձևը: Ես ինքնուրույն եմ սովորել, դու՛ էլ կարող ես, փորձի՛ր ինքդ ստեղծել:

Continue reading “Ծրագրավորում (համակարգչային վիրուս ենք ստեղծում) նախագիծ”

Posted in Անգլերեն

The clever monkey Answer the questions

Where did the monkey live?

He lived on a beautiful island, in a apple tree.

What kind of monkey it was?

It was a clever monkey

Why did the crocodile decide to eat the monkey’s heart?

He wanted to eat the monkey’s heart because he wanted to be just as clever.

What did the monkey say to the crocodile when it wanted to eat the monkey?

The monkey said he found the heart on an apple tree.

What kind of animals were the crocodiles?

Crocodile was greedy.

Were the crocodiles greedy?

Yes.

Continue the sentences(Շարունակեք նախադասությունները)

The crocodile was hungry, so the monkey he threw an apple at the crocodile

he next day the crocodile asked for two apples to take an apple to a woman

Every day the crocodile swam to the island to hear the fairy tales of the monkey

The crocodile wanted to eat the monkey’s heart to because he wanted to be as clever as a monkey.

The monkey said that his heart was he said that his heart was on the island, on the apple tree .

The crocodiles were very greedy.

Posted in Մայրենի

Սասունցի Դավիթ էպոս

Ինձ դուր է գալիս այս հատվածը

 

— Ով քընած եք՝ արթուն կացե՜ք,
Ով արթուն եք՝ ելե՜ք, կեցե՜ք,
Ով կեցել եք՝ զենք կապեցե՜ք,
Զենք եք կապել՝ ձի թամբեցե՜ք,
Ձի եք թամբել՝ ելե՜ք, հեծե՜ք,
Հետո չասեք՝ թե մենք քընած —
Դավիթ գող-գող եկավ, գընաց…

 

Posted in Ռուսերեն

Лето

Лето – мое самое любимое время года. Наконец-то заканчиваются холода и начинаются каникулы. Летом можно радоваться солнцу и тёплым денькам, отправляться в далекие путешествия и походы. Особенно прекрасна летом природа – шумит зелеными листьями лес, поспевают ягоды, расцветают самые удивительные цветы. Можно бесконечно гулять по цветущим лугам и

Continue reading “Лето”