Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ

  • Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը բաժանվում է 4-ի և 6-ի։

12:4=3

12:6=2

Պատ.՝ 12

  • Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը 4-ի և 6-ի բաժանելիս ստանում ենք 3 մնացորդ։

15:4=3(3մն)

15:6=2(3մն)

Պատ.՝ 15

  • Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը բաժանվում է 8-ի և 20-ի։

40:8=5

40:20=2

Պատ.՝ 40

  • Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը 8-ի և 20-ի բաժանելիս ստանում ենք 2 մնացորդ։

42:20=2(2մն)

42:8=5(2մն)

Պատ.՝ 42

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s