Posted in Մայրենի

Նամակ զինվորին

Այս նամակը գրվում է՝ 2020 թվականի դեկտեմբերի 16-ին:

Իմ անունը Արման է: 5-րդ դասարան եմ 10 տարեկան եմ:

Ես ուզում եմ այս բացիկը նվիրել իմ բանակում ծառայող եղբորը:

Տիգրան, մենք կհաղթենք, իմացի:

Որ դու բանակում ես ուրեմն մենք կհաղթենք: Հուսով եմ, որ էլ պատերազմ չի լինի: Կամ եթե լինի ես կգնամ քո նման բանակ և կկռվեմ: Մենք կհաղթե՛նք:

Սիրով՝ Արման Աբրահամյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s