Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմտիկա 07.12.2020

 • Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:
 • 4 և 16 = 16
 • 15 և 6 = 30
 • 28 և 7 = 28
 • 27 և 3 = 27
 • 7 և 3 = 21
 • 60, 3 = 60
 • 7 և 9 = 63
 • 3  և 19 = 57
 • 8 և 12 = 24
 • 60 և 12 = 60
 • 50, 250 = 50
 • Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
 • 21, 7 = 7
 • 28 և 35 = 7
 • 240 և 40 = 40
 • 32 և 16 = 16
 • 2 և 9 = 1
 • 19 և 5 = 1
 • 17  և 8 = 1
 • 24 և 16 = 12
 • 35 և 45 = 5

Մաթեմտիկա 07.12.2020

Posted on 

 • Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:
 • 4 և 16 = 16
 • 15 և 6 = 30
 • 28 և 7 = 28
 • 27 և 3 = 27
 • 7 և 3 = 21
 • 60, 3 = 60
 • 7 և 9 = 63
 • 3  և 19 = 57
 • 8 և 12 = 24
 • 60 և 12 = 60
 • 50, 250 = 50
 • Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
 • 21, 7 = 7
 • 28 և 35 = 7
 • 240 և 40 = 40
 • 32 և 16 = 16
 • 2 և 9 = 1
 • 19 և 5 = 1
 • 17  և 8 = 1
 • 24 և 16 = 12
 • 35 և 45 = 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s