Posted in 5-րդ Դասարան, Անհատական ուսումնական պլան

Ճամբարի անհատական ուսումնական պլան

Անուն Ազգանուն՝ Արման Աբրահամյան
Դասարան՝ 5.1 դասարան
Ջոկատ՝Բնագետ֊լրագրողներ
Ջոկատավարներ՝ Երանուհի Խլղաթյան, Շուշան Ալեքսանյան

Ընտրությամբ գործ.՝ Ռադիոտեխնիկա

Երկարօրյայից օգտվում եմ/չեմ օգտվում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s