Posted in Անհատական ուսումնական պլան

Ճամբարային հինգերորդ օր

Այսօր մենք գնացինք ջրվեժի անտառապուրակ: Մենք բարձրացանք բարձր սար և սահեցինք սահնակներով: Այնտեղ շատ գեղեցիկ էր: Նաև մենք արեցինք պիկնիկ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s