Posted in 5-րդ Դասարան, Ձմեռային Ճամբար 2021, Անհատական ուսումնական պլան

Ճամբարային առաջին օրը

Այսոր մենք Խաղացինք մի շատ հետաքրքիր հաղ: Այնտեղ պետք էր բացատրել մի բառ, առանց իր արմատը օգտագործելու: Խաղացինք փչացած հեռախոս, կարմիր կոճակ և այլ սեղանի խաղեր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s