Posted in 5-րդ Դասարան, Մայրենի

Առաջադրանքներ

Առաջադրանքներ

118. Կարդա´տրվածբառերըևպարզի´ր, թեինչպե՞սէկարդացվումընդգծվածսկզբնատառ ե-ն:

Երևան, երազ, եկեղեցի, ելակ, երգ, երկինք, երդում, եզակի, երակ:

119. Տրվածնախադասություններումգտի´րայնբառերըորոնցսկզբնատառենկարդացվումէ է:

Ձեր հարևանի որդին եմ:
Այդ թիմի մարզիկների՞ց ես:
Մենք լավ ընկերներ ենք:
Արդեն մեծ տղաներ եք:
Իմ բարեկամներն են:

120. Կարդա´ տրված բառերը և պարզի´ր, թեինչպե՞ս են կարդացվումընդգծված ե տառերը:

Լեռնային, գերազանց, դերասան, բերանբաց, մեղավոր, տարեկան, ջրաներկ, Նարե, ծովեզր, տասներեք, քառասուներկու, մեներգ, համերգ, ապերջանիկ, աներևակայելի, աներևույթ:

121. Կարդա´ տրված բառերը և պարզի´ր, թե ի՞նչ տառով է արտահայտվում բառասկզբի օ հնչյունը:

Օգտակար, օ թյակ, օ թևան, օ րական, օ ղակաձև, օ տար, օ րենք, օ րինակ, ով, ովքեր:

122. Կարդա´բառերըևպարզի´րթե ո՞րդեպքում ինչպե՞սէկարդացվումընդգծվածոտառը:

Ա. Ոտք, որոշում, որկրամոլ, որոտալ, որակ, ոգևորել, ոգևորություն: – Վո
Բ. Կարոտ, հեռավոր, բաճկոն, արոտ, հորդ, հովազ, ուղևոր, բարձրորակ, արագոտն, հայորդի, պարզորոշ, բազմոտանի, առողջ: – օ

123. Կարդա´տրվածբառերըևպարզի´ր, թեինչո՞վէ տարբերվումընդգծված ե տառիարտասանությունը Ա և Բ խմբի բառերում:

Ա. Ամենաերևելի, ամենաերգեցիկ, ամենաերջանիկ, ինքնաեռ, ամենաերկար: – յէ
Բ. Հորեղբայր, աներես, անեփ, խուռներամ,ապերախտ, անեղծ, շքերթ: – է

124. Կարդա´ տրված բառերը և պարզի՛ր, թե ինչո՞վ է տարբերվում ընդգծված ո տառի արտասանությունը Ա և Բ խմբի բառերում:

Ա. Ամենաորոշակի, ամենաորակյալ, արջաորս. նրբաոճ,եռաոստ: – վո

Բ.Անողնաշար, քեռորդի, Արագածոտն, փղոսկր, անորոշ, երկոտանի, չորքոտանի: – օ

125. Կարդա´ տրված բառերը և պարզի´ր, թե ինչո՞վ է տարբերվում և տառի արտասանությունը Ա և Բ խմբի բառերում: Փորձի՛ր բացատրել այդ տարբերության պատճառը:

Ա. Արևոտ, անձրևային, թև, տերևաթափ, հևասպառ, բարևել, մինչև: – եվ
Բ. Նաև, և, թեև: և

126. Ի՞նչ սկզբունքով են ընտրված յուրաքանչյուր շարքի բառերը, և ո՞ր բառըդրան չիհամապատասխանում:
Ա. Վայրէջք, երբևէ, մանրէ, մանրէաբան, լայնէկրան, բազմերանգ:
Բ. Գետեզր, վերելք, ամենաերջանիկ, ուղերթ, քսաներեք, ապերջանիկ, տասներկու:

127.Ի՞նչսկզբունքովենընտրվածյուրաքանչյուրշարքիբառերըԲարձրաձայնկարդա´ և գտի՛րթեո՞րբառըդրանչիհամապատասխանում:

Ա. Ամենաերկար, համաեվրոպական, հայելի, ամենաեռանդուն, կիսաեզրափակիչ, կիասեփ, վրաերթ:
Բ. Նայել, վայել, վայելել, վայելք, հայելանման, հայեր, ինքնաեռ, շղթայել, Կայեն, ծառայել:

128. Կետերիփոխարեն է, օ, ե,ոտառերիցմեկըգրի´ր: Ուղղագրականբառարանիօգնությամբճշտի´րայդբառերիգրությունը:

Միջօրեի շոգից ու տոթից կարծես ամեն ինչ հալվել ու անէացել էր: Թվում էր, թե բացի օձերից ոչ մի կենդանի արարած չկա աշխարհում: Լավ էր, որ նախօրոք պատրաստվել էինք: Կեսօրվա տոթին մնում էինք մեր զով սենյակում, երեկոն անցկացնում էինք բացօթյա տաղավարում:

129. Գրի´րբառամիջումէունեցողյոթբառ: Այդբառերովկազմի´րնախադասություններ:

լայնէկրան, վայրէջք, մանրէաբան, ելևէջ, անէանալ, էլեկտրաէներգիա, հնէաբան:

Մեր դպրոցում կա լայնէկրան հեռուստացույց:

Ինքնաթիռը վայրէջք կատարեց օդանավակայանում:

Արմենը մանրէաբան է:

Երգի ելևէջները շա՜տ հաճելի էին:

Նա հանկարցակի անէացավ:

Էլեկտրաէներգիան պետք է խնայել:

Հնէաբանները պեղումներ էին կատարում

 130.Գրի´րբառամիջումоունեցողյոթբառ: Այդբառերովկազմի´րնախադասություններ:

Տնօրեն, անօգուտ, ոսկեզօծ, հանրօգուտ, չօգնել, կեսօր, տասնօրյակ:

Դպրոցի տնօրենը շատ խիստ էր:

Տղայի ջանքերը անօգուտ էին:

Հուշանվերները ոսկեզօծ էին:

Ես հանրօգուտ աշխատանք կատարեցի:

Արմինեն չօգնեց իր մայրիկին:

Կեսօրին արևը շատ հաճելի է:

Տասնօրյակը շատ հետաքրքիր անցավ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s