Posted in 5-րդ Դասարան, Մայրենի

Մայրենի | 15.02.2021 | Առաջադրանքներ

Կատարե՛լ նշված առաջադրանքները․ <<Գործնական քերականություն 5>> աշխատանքային փաթեթի <<խոսքի մասեր>> բաժնից։

159. Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությունը բացատրի՛ր:

Ա                                 Բ

Դեղին            —           դեղնել
փոքր              —           փոքրանալ
բարի              —           բարիանալ
սիրուն           —           սիրունանալ

Ա խմբում ածականներ են, իսկ Բ խմբում բայեր:

160. Ընդգծվածբառերնի՞նչհարցիենպատասխանումևի՞նչենցույց տալիս: Ի՞նչանունկտասայդբառերին:

Ծանր առարկա, կանաչ արտ, բարձր տանիք, գունավոր նկար, բարակ ժապավեն, նեղ ճանապարհ, պղտոր գետ:

Ընդգծված բառերը պատասխանում են ինչպիսի՞ հարցին, ցույց են տալիս առարկայի հատկանիշը, ածականներ են:

161. Հարցումարտահայտողբառըփոխարինի´րհամապատասխանբառով:

Ինչպիսի՞ արև – դեղին արև

ինչպիսի՞ օր – անձրևոտ օր

ինչպիսի՞ առվակ – քչքչան առվակ

ինչպիսի՞ հեռուստացույց – մեծ հեռուստացույց

ինչպիսի՞գիրք – հետաքրքիր գիրք

ինչպիսի՞ մարդ – խելացի մարդ

162. Պարզի´րթետրվածբառակապակցություններիմեջո՞րբառնէգոյականո՞րը` ածական(Ածական անունն առաջացել է ածել բառիցՀին հայերենում ածել նշանակում է ավելացնել, վրան դնել, բերել):

Բարակ բարդի գանգուր մազեր, առասպելական քաղաք, քառաձի կառք, ստորին շերտ, վերին հարթակ, հեռատես գիտնական:

Նոոա բառակապակցությունների´առաջին բառերը աականներ են, իսկ երկրորդ բառերը՝ գոյականներ:

163. Բառերըբաժանի՛րերկուխմբի՝գոյականներիևածականների:

Գոյական Աականներ

Կաղնի հայտնի

աղջիկ մեծ

գետ կանաչ

բուք անտուն

ճշմարտություն տգեղ

Գայանե բարկացկոտ

տուն գունավոր

կատու խակ

կաղամբ հետաքրքիր

հեռուստացույց փշոտ

Հայաստան հզոր

բարձր հմուտ

վարդ մարտական

Վարդուհի եռանիվ

լիճ ալ

ալիք պատմական

մարտ

մարտակառք

կառապան

հեծանիվ

պատմություն

164. Ա ևԲխմբիբառերիիմաստներիտարբերությունըբացատրի´րԻնչպե՞սենկոչվումայդբաոերը:

Ա                                 Բ

Մեծ                 —           մեծանալ
բարձր —           բարձրանալ
չոր                  —           չորանալ
չար                 —           չարանալ

Ա խմբի բառերը ածականներ են, իսիկ Բ խմբի բառերը բայեր

165. Տրվածզույգնախադասություններիմեջընդգծվածբ առերիտարբերությունըբացատրի´ր:

Սարի լանջը կանաչ խոտով է ծածկված: Լանջի խոտն արդեն կանաչում է:
Ի՞նչ պատկեր. ուղիղ գիծ է  ստացվել: Գիծն ուղղի´ր, որ պատկերը ճիշտ ստացվի:
Այդ քաղաքում մի   բարի  հսկա էր ապրում: Հսկան բարիացավ ու երեխաներին այգի հրավիրևց:
Աղջիկը շատ գեղեցիկ էր ու քայլում էր նազ անելով: Աղջիկը գեղեցկանում էր օր օրի:
Գոռոզ արքան հրամայեց բարձր ժայռի վրա քանդակել  իրեն:
Արքան գոոոզանում էր իր արած գործով ու հաղթանակներով:

Առաջին նախադասության մեջ աական է իսկ երկրորդի մեջ բայ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s