Posted in 5-րդ Դասարան, Մաթեմատիկա

Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ և ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

Առաջադրանքներ

 • Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:
  Օրինակ՝ [24,30]=120, 120-ը 24-ի հնգապատիկն է, իսկ 30-ի քառապատիկն է։
 • 20 և 18

[20, 18]=180

 • 6 և 12

[6, 12]=12

 • 24 և 8

[24, 8]=24

 • 240 և 40

[240, 40]=240

 • 7 և 5

[7, 5]=35

 • 8 և 7

[8, 7]=56

 • 25 և 50

[25, 50]=50

 • 4 և 5

[4, 5]=20

 • 3  և 11

[3, 11]=33

 • 5 և 12

[5, 12]=60

 • 18 և 15

[18, 50]=90

 • 15 և 10

[15, 10]=30

 • 16 և 14

[16, 14]=112

 • 12 և 10

[12, 10]=60

 • 18 և 12

[18, 12]=36

 • 6 և 8

[6, 8]=48

 • 4 և 6

[4, 6]=24

 • Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
  Օրինակ՝ (24,30)=6
 • 5 և 15

(5, 15)=5

 • 24 և 12

(24, 12)=12

 • 120 և 6

(120, 6)=6

 • 20 և 8

(20, 8)=4

 • 25 և 100

(25, 100)=25

 • 3 և 7

(3, 7)=1

 • 5  և 11

(5, 11)=1

 • 18 և 27

(18, 27)=9

 • 15 և 35

(15, 35)=5

 • 20 և 24

(20, 24)=4

 • 35 և 45

(35, 45)=5

 • 12 և 16

(12, 16)=4

 • Սիրելի սովորող, այժմ ինքդ կազմիր նմանատիպ առաջադրանքներ ու լուծիր։

17 և 24

(17, 24)=1

17 և 34

(17, 34)=17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s