Posted in 5-րդ Դասարան, Մայրենի

Ինչպե՞ս անցկացրի իմ գարնանային արձակուրդները

Իմ վերաբերմունքը արձակուրդներին

Իմ կարծիքով, արձակուրդները շա՜տ կարևոր բաներ են, որովհետև արձակուրդների ժամանակ դու կարող ես ավելի շատ ժամանակ անցկացնել քո ընտանիքի հետ, և գոնե միքիչ հանգստանալ։ Իմ կարծիքով արձակութդը նրա համար չէ՛, որ ուսուցիչները ավելի շատ տնային աշխատանք տան քան սովորական ժամանակ։

Ի՞նչ եմ ես արել իմ գարնանային արձակուրդներին

Ես իմ գարնանային արձակուրդներին իմ ծնողների և քրոջս հետ գնացել եմ Կենտրոն, քրոջս տուն և տատիկիս ու պապիկիս տուն։ Կարճ ասած, ես իմ գարնանային արձակուրդները անցկացրել եմ իմ ընտանիքի հետ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s